خدمات

GNR GAYRİMENKUL CO.

در تمامی مراحل انتخاب ، خرید ملک ، انجام امور اداری و به نام کردن سند در ثبت اسناد ( دریافت سند در مدت یک  روز ) و شهرداری در کنار شما بوده و در زمینه دریافت اقامت قادر به ارائه مشاوره و یا در صورت درخواست در انجام هر مرحله از امور اداری به شما یاری می رساند